Вимоги сьогодення потребують педагога - новатора, здатного вносити у власну діяльність прогресивні ідеї, запроваджувати нововведення, вміло поєднувати традиційне з новим.

Мета Програми:

Створити сучасний освітній простір у закладі, що забезпечить якісну освіту дітям та розвиток власної професійної компетентності педагогам.

Завдання програми:

забезпечити якісне управління навчально-виховним процесом та системне підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі;

створити умови для формування здоров’я збережувального середовища в закладі освіти;

створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;

здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника;

удосконалити зміст науково-методичної роботи;

оптимізувати роботу з батьками та громадськістю;

розвиток профільного спрямування закладу;

створити оптимальні організаційно-педагогічні, санітарно-гігієнічні навчально-методичні і матеріально-технічні умови для сталого функціонування ЗДО.

Принципи роботи за Програмою:

нормативності (у роботі керуватися основними законодавчими та нормативними документами);

динамічності (передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі);

комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які стоять перед закладом освіти);

колективної та особистісної відповідальності за процес і результати діяльності закладу;

рефлексії (на раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу в колективі).

Умови реалізації програми:

Запровадження нових педагогічних та управлінських технологій.

Система постійного відстеження якості надання освітніх послуг.

Організаційне та функціональне оновлення діяльності методичної служби

Очікувані результати:


будуть створені соціально сприятливі умови для здобуття дошкільної освіти;

буде сформоване свідоме ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

буде сформований морально-духовний розвиток дитини,ціннісне ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;

в дітей будуть сформовані вміння та навички, необхідні для продовження освіти в школі;

будуть раціонально використовуватися освітні інновації, ідеї передового досвіду та розроблятимуться власні педагогічні технології, що сприятимуть підвищенню якості освітнього процесу;

будуть створені сприятливі умови для підвищення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогічних кадрів;

буде покращена матеріально-технічна база дошкільного закладу;

буде висока результативність надання додаткових освітніх послуг;

буде забезпечена активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 556